Wellantcollege Amersfoort: basisarrangement

30 januari 2012 03:05

Print

 

Na enkele jaren van intensief toezicht levert het rapport d.d. januari 2012 van ‘inspectie van het onderwijs’ als belangrijkste conclusie dat Wellantcollege Amersfoort in ‘een basisarrangement voor het toezicht valt’.

Vrij vertaald betekent dit dat de school de zaken op orde heeft. Het inspectierapport richt zich met name op de kaderberoepsgerichte leerweg, de gemengde leerweg en de theoretische leerweg.

Belangrijkste zin uit het rapport is wat ons betreft;  ‘prettig en open leerklimaat waar met succes opbrengstgericht wordt gewerkt’.

Enkele andere citaten  uit het rapport op basis van het inspectiebezoek op donderdag 22 december:

Na een reeks van jaren met geïntensiveerd toezicht komen de afdelingen daarmee weer in een basisarrangement voor het toezicht. De inspanningen die door alle betrokkenen  zijn verricht hebben ertoe geleid dat er nu sprake is van een school met een prettig en open schoolklimaat waar met succes opbrengstgericht wordt gewerkt.

Positieve beoordeling voor de leerlingenzorg.

De gemiddelde cijfers van de centrale examens bij vmbo-kader zijn aanzienlijk hoger dan voorgaande jaren. Het verschil tussen de resultaten bij de schoolexamens en het centraal examen is in het afgelopen schooljaar gering.

Er is sprake van een goed gepland onderwijsaanbod dat inzichtelijk is vanwege de studieplanners.

Het aspect tijd is op alle onderdelen positief beoordeeld.’ ‘Ook bij het schoolklimaat zijn alle onderdelen positief beoordeeld.

Door de problemen in het verleden had de schoolimagoproblemen opgelopen in de omgeving. Inmiddels is de omslag in waardering zichtbaar in tevredenheidenquêtes; hoewel bij enkele ouderejaars nog wel ‘oud zeer’ naar boven kwam, lijken de jongerejaars en hun ouders tevreden over de school.

Tot zover de citaten, zonder daarin uitputtend te zijn. Uiteraard worden ook enkele aandachtspunten genoemd, zoals bijvoorbeeld het planmatig vastleggen van de uitkomsten van de handelingsplannen bij de leerling-zorg.

Leerlingen, ouders, maar ook en vooral de docenten, de teamleiders en alle medewerkers in Amersfoort hebben hard gewerkt om zo ver te komen.

Met behoud van alles wat nu bereikt is -en het versterken daarvan-  zal het focus van de school ook komen te liggen bij de uitbreiding van het leerlingental en bij de start van het mbo design op de locatie aan de Bergenboulevard.

Team Wellantcollege Amersfoort

Lex van Baar, directeur

Stuur door